home | e-mail | contact | wegwijzer

   
Verbreding 4x2VerkeershinderVraag en antwoordNieuws en VoorlichtingAlgemeen
   
 

 

 

Verbreding 4x2 > Voorbereidende werkzaamheden > Grondaankoop > Mogelijkheden

Grondaankoop

Nadeelcompensatieregeling
De regeling op basis waarvan schade beoordeeld wordt bij activiteiten van Rijkswaterstaat, is de "Regeling nadeelcompensatie Rijkswaterstaat 1999" van toepassing. In artikel 2 van deze Regeling is het recht van schadevergoeding als volgt geformuleerd: De Minister kent degene die schade lijdt, of zal lijden, als gevolg van het door het Directoraat-generaal Rijkswaterstaat vervullen van taken,..., op verzoek een schadevergoeding toe, voor zover de schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet, of niet voldoende, anderszins is verzekerd. De vergoeding wordt bepaald in geld of op een andere wijze. Deze verzoeken tot nadeelcompensatie moeten bij de Minister van Verkeer en Waterstaat worden ingediend (postbus 90157, 5200 MJ Den Bosch).

Bouw- en gewassenschade
Ondanks getroffen voorzorgsmaatregelen kan tijdens de bouwwerkzaamheden schade ontstaan aan gebouwen en gewassen in de omgeving. Bijvoorbeeld scheuren in muren als gevolg van heiwerkzaamheden of verdroging van gewassen door grondwaterstandverlaging. Op het moment dat sprake is van schade veroorzaakt door de bouwwerkzaamheden, kan een verzoek tot schadevergoeding worden ingediend. Dit kan zich zowel tijdens als na de bouw voordoen. Schadeverzoeken moeten bij Rijkswaterstaat worden ingediend (zie Nadeelcompensatieregeling). Schade wordt vastgesteld op basis van vooraf opgestelde opnamerapporten. Dit rapport is voor inzage beschikbaar en wordt ook bij een notaris gedeponeerd.

Grondverwerving
Grondverwerving ten behoeve van de aanleg van de rijksweg met bijkomende werken geschiedt op basis van onderhandeling. Allereerst wordt op basis van minnelijke schikking getracht tot overeenstemming te komen. In de Onteigeningswet is vastgelegd dat de vermogens- en inkomenspositie van de betrokkenen voor en na de aankoop van de grond en/of opstallen gelijk moet blijven. Daarom wordt de schadevergoeding zo berekend dat alle schade volledig wordt vergoed.
Onder schade valt: aantoonbare vermogensschade (waardevermindering van grond en opstallen), inkomensschade en bijkomende schades als verhuis- en herinrichtingskosten, verwervingskosten en dergelijke. Uitgangspunt is een aanbieding in geld, maar aanbiedingen in natura behoren tot de mogelijkheden, bijvoorbeeld in de vorm van vervangende grond.

Indien -na uitvoerige onderhandelingen- geen overeenstemming wordt bereikt, wordt na vaststelling van het bestemmingsplan een beroep gedaan op een gerechtelijke onteigening. De Onteigeningswet vormt hiervoor de wettelijke basis.

 

 
Rijkswaterstaat Noord-Brabant | Disclaimer
naar boven