home | e-mail | contact | wegwijzer

   
Verbreding 4x2VerkeershinderVraag en antwoordNieuws en VoorlichtingAlgemeen
   
 

 

 

Verbreding 4x2 > De Randweg > Nieuwe aansluiting Meerenakkerweg

Nieuwe aansluiting Meerenakkerweg

Tegelijk met de vernieuwing van de Randweg Eindhoven willen de gemeenten Eindhoven en Veldhoven en Rijkswaterstaat ook een nieuwe aansluiting op de randweg aanleggen ter hoogte van het bestaande viaduct Meerenakkerweg/Heikant. Deze nieuwe aansluiting is nodig omdat na de vernieuwing van de Randweg Eindhoven fileproblemen kunnen ontstaan op het gemeentelijke weggennet.

Wat is het probleem?
Op de Noord-Brabantlaan wordt een aantal belangrijke verkeersstromen afgewikkeld:

  • verkeer van Veldhoven naar Eindhoven en omgekeerd;
  • verkeer van Veldhoven en Eindhoven naar de Randweg en omgekeerd;
  • verkeer van Meerhoven van en naar de Randweg.

Kort na 2010 zijn deze verkeersstromen naar verwachting zo groot dat ze elkaar regelmatig (dagelijks en vooral in de spitsuren) in de weg gaan zitten. Met name op de kruispunten van de Noord-Brabantlaan, zal dit voor doorstromingsproblemen zorgen. Lange wachtrijen, soms ook met filevorming op de Randweg als gevolg.

De oplossing die nu wordt onderzocht
Om het verkeer van en naar de Randweg te verdelen over verschillende routes wordt een nieuwe aansluiting ter hoogte van de Meerenakkerweg onderzocht. Daarnaast is het plan de bestaande aansluiting Veldhoven beter geschikt te maken voor de ontsluiting van Meerhoven via een nieuwe ontsluitingsweg richting Meerhovendreef. Als de op- en afritten vervolgens worden losgekoppeld van de Noord-Brabantlaan kan deze weg vervolgens vooral een functie krijgen voor het verkeer tussen Eindhoven en Veldhoven en omgekeerd. Een overzicht van de mogelijke maatregelen vind u hieronder.

Kaart_ Meerenakkerweg

Plannen ter inzage
Voordat de gemeenten en Rijkswaterstaat deze plannen werkelijk kunnen gaan uitvoeren, is onderzoek naar de effecten noodzakelijk. In de zogenaamde Milieueffectrapportage wordt nauwkeurig in beeld gebracht welke milieueffecten de maatregelen op de omgeving hebben, zoals bijvoorbeeld de luchtkwaliteit, de geluidhinder en de effecten op natuur en landschap. De eerste stap van het onderzoek, een startnotitie is inmiddels gereed. U kunt de startnotitie met de plannen voor de aanleg van de nieuwe aansluiting Meerenakkerweg hier (pdfPDF, 626 Kb) downloaden.

Stand van zaken milieuonderzoek
Op de Startnotitie met de plannen voor de nieuwe aansluiting Meerenakkerweg/Heistraat en Noord-Brabantlaan heeft u kunnen reageren van 27 september tot en met 7 november 2006. Naar aanleiding van de startnotitie zijn 33 verschillende reacties binnen gekomen van in totaal 127 personen. Naast deze reacties zijn er ook adviezen ontvangen van de Commissie voor de Milieueffectrapportage en diverse andere adviseurs, waaronder de gemeenten Eindhoven en Veldhoven.

Op basis van de adviezen en reacties zijn de Richtlijnen voor het milieueffectenonderzoek opgesteld. Deze Richtlijnen zijn inmiddels door de Ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM (het Bevoegd Gezag) vastgesteld. De vastgestelde Richtlijnen en de Antwoorden op de Inspraak zijn gebundeld in een rapportage. De Richtlijnen kunt u hier (pdfPDF, 270 Kb) downloaden en de Antwoorden op de Inspraak hier (pdfPDF, 382 Kb).

De adviezen en inspraakreacties hebben ertoe geleid dat in het milieuonderzoek (m.e.r.) naast de ontvlechtingsvariant een extra variant wordt onderzocht. Deze variant waarin alleen een nieuwe aansluiting op de Meerenakkerweg/Heistraat wordt gerealiseerd en de aansluiting op de Noord-Brabantlaan niet wordt ontvlochten, wordt de Duo variant genoemd. Op dit moment wordt gewerkt aan het onderzoek naar de milieueffecten van de twee varianten (Duo en Ontvlechting). Deze worden vergeleken met de autonome ontwikkeling (als er geen maatregelen worden getroffen). Ook wordt een Meest Milieuvriendelijk Alternatief ontwikkeld.

Verwacht wordt dat het milieueffectenrapport (MER) in zomervakantie in concept gereed is. Eén van de varianten zal vervolgens verder worden uitgewerkt in de vorm van een Ontwerp-Tracébesluit (OTB). Na goedkeuring door het Bevoegd Gezag zal ná de zomervakantie een gecombineerde inspraakperiode voor het MER/OTB volgen. In die inspraakperiode worden één of meerdere informatieavonden georganiseerd. Vervolgens zal dan naar verwachting begin 2008 het Tracébesluit (TB) worden vastgesteld. Daartegen is nog beroep bij de Raad van State mogelijk.

Voor meer informatie over de voortgang van het milieuonderzoek (m.e.r.) kun u contact opnemen met de heer P.J.Wissmann van Rijkswaterstaat Noord-Brabant, telefoon 073 - 681 76 15.

 

 
Rijkswaterstaat Noord-Brabant | Disclaimer
naar boven