home | e-mail | contact | wegwijzer

   
Verbreding 4x2Ik ben en Ik zoekVraag en antwoordNieuws en VoorlichtingAlgemeen
   
 

 

 

Besluitvorming > Van 1994 tot nu

Besluitvorming

Tracébesluit A2/A67 Randweg Eindhoven gewijzigd
In januari 2003 is  het Tracébesluit A2/A67 Randweg Eindhoven met plannen voor de uitbreiding van de randweg naar 4 rijbanen vastgesteld.

Stappen in de procedure:

1994 Startnotitie
Met het verschijnen van een Startnotitie maakt de minister van Verkeer en Waterstaat het voornemen bekend om een studie uit te voeren naar de problemen op de Randweg Eindhoven. Deze notitie beschrijft het probleem en een voorstel voor de manier waarop een onderzoek naar de problemen moet worden aangepakt. De Startnotitie heeft ter inzage gelegen en iedereen heeft de gelegenheid gehad hierop te reageren tijdens de inspraakperiode.
1995 Richtlijnen voor onderzoek
Op basis van de Startnotitie en de inspraakreacties hebben de ministers van Verkeer en Waterstaat (V&W) en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) richtlijnen voor het uitvoeren van de studie vastgesteld. In de richtlijnen wordt benoemd waar de studie aan moet voldoen.
1998 Trajectnota/MER (Milieu-effectrapportage)
Na het vaststellen van de Richtlijnen is Rijkswaterstaat aan de slag gegaan met het uitvoeren van het onderzoek naar mogelijke oplossingen voor het fileprobleem. In 1998 verscheen de Trajectnota met daarin zes mogelijke oplossingen (alternatieven) voor de problemen. Ook deze Trajectnota/MER heeft acht weken ter inzage gelegen voor iedereen om erop te reageren.
2000 Standpuntbepaling door ministers
Uit de zes alternatieven hebben de ministers van V&W en VROM een alternatief gekozen dat de voorkeur verdient. Dit is het Meest Milieuvriendelijke Alternatief geworden. Dit voorkeursalternatief wordt door Rijkswaterstaat uitgewerkt.
2001 Ontwerp-Tracébesluit
In het Ontwerp-Tracébesluit is het Meest Milieu Vriendelijke Alternatief uit de Trajectnota/MER aangepast en gedetailleerd uitgewerkt. Hierbij is rekening gehouden met de inspraakreacties die in 1998 zijn ingediend op de Trajectnota/MER Tangenten Eindhoven. Het Ontwerp-Tracébesluit heeft van 17 december 2001 tot en met 11 februari 2002 ter inzage gelegen zodat een ieder de gelegenheid had erop te reageren.
2003 Tracébesluit
Na de inspraak op het Ontwerp-Tracébesluit hebben de ministers het Tracébesluit vastgesteld. Het vaststellen van het Tracébesluit betekent dat op dat moment een definitief besluit is genomen voor de gekozen oplossing. Het is nog wel mogelijk beroep in te stellen bij de Raad van State. Dit kan tot zes weken na de publicatie van het Tracébesluit. Het Tracébesluit heeft van 28 januari tot en met 10 maart 2003 ter inzage gelegen in gemeentehuizen en bibliotheken in de regio Eindhoven.
2003

Zitting afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Op 20 november 2003 zijn de plannen voor de grote ombouw van de Randweg Eindhoven door de Raad van State beoordeeld. N.a.v. de plannen voor de verbreding in het Tracébesluit konden belanghebbenden een beroep indienen bij de Raad van State. In totaal werden dertien beroepen door de Raad van State behandeld. Tien van de dertien bezwaarmakers maakten van de gelegenheid gebruik om hun zaak mondeling aan de Raad van State voor te leggen.
Enkele van de bezwaarmakers hebben beroep ingediend met betrekking tot hun eigen woonsituatie. Ze vrezen voor extra geluidsoverlast of zijn het met Rijkswaterstaat niet eens kunnen worden over de overdracht van benodigde grond. In de zitting bij de Raad van State kregen de bezwaarmakers de gelegenheid hun klacht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak voor te leggen. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat kreeg daarop de gelegenheid om op deze bezwaren te reageren. Op basis van deze informatie besluit de Raad van State of de plannen voor de verbreding van de randweg rechtmatig en zijn en de procedures correct zijn doorlopen.

2004 Uitspraak Raad van State
In maart 2004 heeft de Raad van State uitgesproken dat de plannen op een zorgvuldige wijze tot stand zijn gekomen. De ingediende beroepen zijn afgewezen. Voor ��n locatie heeft de Raad van State een uitzondering gemaakt. Voor deze specifieke situatie zal nog een reparatie-Tracébesluit volgen dat in 2005 wordt vastgesteld.
 
   
 
26-04-2007 | Rijkswaterstaat Noord-Brabant | Disclaimer
naar boven